قوانین سایت ogem

قوانینی که میتوان برای این بخش از خدمات ما ذکر کرد عبارت خواهد بود از

یک : اطلاعات صحیح برای ما ارسال گردد در صورت اشتباه بودن تاخیر در انجام خدمت بر عهده مشتری می باشد

دوم – در صورت خرید جم مبلغ پرداخت شده توسط شما به هیچ وجه برگشت نمیخورد.

سوم  – حتی در صورت واریز اشتباهی مبلغ به هیچ وجه پول شما برگردانده نمیشود .

چهارم : در صورتی وجه واریز شده برگشت خواهد خورد که محصول خریداری شده انجام نشده باشد و با کسر 5% مالیات در بازه زمانی 24 ساعته به حساب شخص خریدار برگشت خواهد خورد

پنجم : شماره تماس درج شده بایستی قابل دسترس و روشن باشد

ششم : خرید از فروشگاه به منزله قبول قوانین می باشد .

از طرح های تخفیفی ما با خبر شوید...